Stichting me yo you

Inleiding

In mei 2014 werd onze Stichting ME TO YOU officieel opgestart. Er is een bestuur, adviescomité en een aanbevelingscomité van sympathisanten. De Stichting steunt het leukemieonderzoek, zet zich in voor een optimale levenskwaliteit van de patiënt en stelt zich vooral tot doel de verdere opmars van leukemie tegen te gaan. Artikel 3 van de Statuten.

* Het steunen van onderzoek op vlak van de preventie en de bestrijding van leukemie en alle aanverwante vormen van beenmerg- en bloedziekten.
* De ondersteuning van projecten dewelke kunnen bijdragen tot de verbetering van de levenskwaliteit en het welzijn van deze patiënten van alle leeftijden. Zij strekt ook tot de ondersteuning van patiënten door de verbetering van hun materieel en psychologisch comfort, zonder tussen te komen in hun medische behandeling.
* Investeren in de nieuwste technische apparatuur en infrastructuur van wetenschappelijk onderzoek.
Om haar doel te bereiken kan de stichting onder meer bepaalde volgende activiteiten verrichten:
- sensibilisering en informatieverstrekking aan het grote publiek;
- het ondersteunen van organisaties die hetzelfde doel nastreven;
- het organiseren en beheren van acties, projecten en activiteiten om zoveel mogelijk fondsen te werven ter verwezenlijking van dit doel;
- inzamelen van gelden, ontvangen van giften of van gelijk welke andere financiële steun, samenstellen en beheren van een vermogen waarvan de opbrengst zal dienen ter financiering van haar doel en doelnastrevende activiteiten;

Bestuursleden

Het bestuur ziet toe op de werking, de activiteiten en de correcte besteding van de financiën.

Philippe Vindevogel

Philippe Vindevogel

Man van Els
Zaakvoerder INBOXX

Soms gebeuren er dingen in je leven die grote gevolgen hebben. Zo’n gebeurtenis vond in mijn leven en dat van mijn gezin plaats, in februari 2010. Bij mijn echtgenote Els werd toen acute leukemie geconstateerd. Leukemie. Voor mensen die er niet bij betrokken zijn, is het niet meer dan de naam van een ernstige ziekte. Voor degenen die ermee geconfronteerd worden, omdat zij de ziekte zelf blijken te hebben of een naaste vriend of familielid het bericht krijgt dat hij of zij leukemie heeft, is de ziekte een directe en tegelijk onzichtbare vijand. Mij valt vooral de vechtlust op waarmee patiënten en hun omgeving de ziekte aanpakken. Ze vechten om stap voor stap verder te komen. Een zwaar gevecht, waarbij slagen gewonnen én verloren worden.

De Stichting ME TO YOU geeft ons de kans om schouder aan schouder die strijd tegen leukemie verder te vechten. Die strijd te willen winnen is mijn drive om me in te zetten voor onze Stichting. Helaas weten we nog te weinig van de ziekte en is verder onderzoek nodig. Door een financiële bijdrage te leveren kan ieder individu ervoor zorgen dat de kennis over leukemie vergroot wordt en dat er nieuwe en betere behandelingen op punt gezet worden. Daarom is elke steun welkom, zodat we samen een vuist kunnen maken. SAMEN STERK!

Eva Vindevogel

Eva Vindevogel

Dochter van Els
Master in de Biomedische Wetenschappen
Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Als er één ding is dat ik de voorbije jaren geleerd heb, is dat er slechts één persoon, één gesprek, één moment nodig is om je leven, je kleur van denken voor goed te veranderen. 12 februari 2010. De dag waarop slechts drie woorden mijn leven een volslagen andere richting gaven. Mama heeft leukemie. Eerst was er het ongeloof, de ontnuchtering. Nooit verwacht, nooit gedacht dat zoiets ook ons kon overkomen. Het leek precies een film die voor me afgespeeld werd. Pas later kwam het besef dat mama, papa en ikzelf hierin de hoofdrollen speelden. Meer dan 3 jaar vochten we samen tegen leukemie. Jammer genoeg moesten we op 28 juli 2013 van mama afscheid nemen. In die periode had ik veel prangende vragen waarop iedereen me toen het antwoord schuldig moest blijven. Nu zijn heel wat van die vragen beantwoord en besef ik elke dag beter wat ik heb en wat ik zal moeten missen. Vele vragen rond mama's ziekte hebben me in zekere zin beïnvloed bij het kiezen van mijn hogere studie. Ondertussen behaalde ik de graad van Master in de Biomedische Wetenschappen aan de KU Leuven en hoop ik verder mijn bijdrage te kunnen leveren binnen de brede context van het biomedisch onderzoek. Vandaar dat ik het erg belangrijk vind om jonge mensen aan te sporen om zich in te zetten voor wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen we samen in de frontline staan en samen de ‘wapens’ opnemen tegen aandoeningen zoals leukemie, want samen sterk!

Lut Leys

Lut Leys

Vriendin van Els
Advocate

Ik werd geboren te Leuven in hetzelfde jaar als Els, 1962 en behaalde er in 1985 het diploma van licentiate in de rechten. Tijdens mijn derde jaar rechten leerde ik Els kennen, die voordien in Kortrijk had gestudeerd. De vriendschap van toen is er altijd gebleven. Els werd doopmeter van mijn dochter Marie-Astrid en niettegenstaande Els naar haar geboortestad Tielt terugkeerde bleven de warme contacten overeind. Deze warme herinneringen zijn een motivatie en uitdaging om van 'me to you' een succes te maken ter ere van Els.

Adviescomité

Aanbrengen, screenen & evalueren van aangeboden initiatieven: onderzoeksprojecten, fellowships en zorgprojecten die moeten bijdragen tot een verhoogde levenskwaliteit van leukemiepatiënten. Dat is de taak van ons adviescomité.

De Stichting ME TO YOU gaat daarbij in eerste instantie op zoek naar jonge Belgische leukemieonderzoekers en beloftevolle wetenschappers die zeer gespecialiseerd onderzoek doen op het vlak van leukemie en alle aanverwante vormen van beenmerg- en bloedziekten maar met een excellent onderzoeksvoorstel bij diverse instanties uit de boot vallen en niet kunnen terugvallen op een overheidsbeurs of de farmaceutische industrie. De Stichting ME TO YOU wil daarbij niet in de plaats treden van de overheid maar als vangnet fungeren voor dergelijke waardevolle projecten. De wetenschappelijke kwaliteit van de onderzoeker en het project zijn doorslaggevend bij de beoordeling van de aanvragen door ons adviescomité. De Stichting ME TO YOU zal verder elk ander valabel project dat wordt aangereikt met de nodige ernst screenen en evalueren.

Het adviescomité van de Stichting ME TO YOU is samengesteld als volgt:


Uw projecten kan u indienen via info@stichtingmetoyou.be
Vraag het reglement aan ter inzage.

Jo Caers

Jo Caers

hematoloog
Sébastien Anguille

Sébastien Anguille

senior staflid hematologie
download cv

Aanbevelingscomité

Dhr Hans Maertens

Dhr Hans Maertens

Gedelegeerd bestuurder Voka VZW
download
Dhr Bart Staelens

Dhr Bart Staelens

Stafhouder Balie Brugge

download
Dhr Jan Maes

Dhr Koen van Hoeylandt

Auteur van het boek ‘San: een gevecht met leukemie’

download

Stichting Me to You

Stichting ME TO YOU stelt zich tot doel mits het steunen van specifieke onderzoeksprojecten de verdere opmars van leukemie en aanverwante vormen van beenmerg- en bloedziekten tegen te gaan. Daarnaast begeleidt de Stichting leukemiepatiënten van alle leeftijden en zorgt zij voor publieksvoorlichting.

STICHTING ME TO YOU
nieuwstraat 21
8700 Tielt

ON : 0553 563 657
IBAN: BE36 3631 3547 4381
BIC: BBRU BE BB

Brand een kaars!

Contact

Nieuwstraat 21 | 8700 | Tielt | BE
Mobiel +32(0)495 54 11 71
info@stichtingmetoyou.be

made by Visual

 | 

Cookie Policy